english

Национална конференција “Quo Vadis TVET Serbia”
Правци развоја занатско-техничког ССОВ
Београд, 26 - 27. новембар 2013.

Стварање флексибилних образовних система и њихово усклађивање са потребама тржишта рада у циљу подстицања већег економског раста и повећања конкурентности постаје један од главних изазова у свим земљама, па тако и Србији.

Променљиви глобални економски услови повећали су потребу за грађанима и радницима који не само да имају завршен виши ниво образовања, већ и потребу да је то образовање бољег квалитета. Суочене са повећањем конкурентности у све више отвореном и глобализованом тржишту, земље широм света развијају нове образовне стратегије које стављају акценат на улагање у радну снагу која поседује боље и, за данашње тржиште, релевантније компетенције. У том процесу Србија није изузетак и образовне власти већ дуги низ година интензивно раде на реформисању образовања у смислу повећања квалитета, релевантности и ефикасности образовања, као и обухвата деце и младих образовањем. Све то, као и мисија, визија и стратешки правци образовања у Србији су јасно описани у Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године.

У исто време, у Србији последњих година посебна пажња се посвећује систему стручног образовања и реформама које се односе на њега, као и резултатима и ефектима различитих реформских мера. Имајући у виду да је стручно образовање део образовног система који је директно повезан са сектором економије и за питања запошљавања и који, можда највише од свих, укључује велики број заинтересованих страна (од послодаваца и представника привреде до родитеља и ђака) од великог је значаја усмеравање пажње јавности на важност техничког стручног образовања. Додатно, укљученошћу што већег броја заинтересованих страна омогућава се успешна идентификација области у техничком стручном образовању у Србији које би у будућности могле да буду предмет реформских активности и/или предмет даљег побољшања, а све у циљу остваривања стратешке визије развоја средњег стручног образовања као функционалног, рационалног, флексибилног, доступног свима и усаглашеног са потребама тржишта рада. У складу са тим неопходно је отворити дијалог о реформи средњег техничког образовања из различитих перспектива актера укључених у реформске процесе.

Имајући у виду све претходно, немачка организација за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организује националну конференцију под називом Quo Vadis TVET Serbia - Правци развоја занатско-техничког ССОВ у Србији.

Конференција ће трајати два дана, а први дан ће бити подељен на пленарни и радионичарски део. У пленарном делу, осим уводних излагања представника релевантних министарстава и донатора, биће речи о тренутној ситуацији у техничком стручном образовању у Србији и о ЕУ перспективама техничког стручног образовања. Касније, у радионичарском делу (који подразумева поделу учесника у мање групе) дискутоваће се о специфичним питањима која се тичу стратешко-системског нивоа, нивоа директних спроводилаца (школа), као и других интересних група (послодаваца и/или других представника привредног сектора).

Теме којима ће се радионице бавити су следеће:

  • Оквири и услови у којима се развија техничко стручно образовање
  • Спровођење реформских иницијатива на оперативном нивоу и њихово праћење
  • Техничко стручно образовање и сарадња са привредом
  • Прихваћеност стручног образовања и професионална оријентација

Током другог дана конференције, учесници ће имати прилику да учествују у презентацијама различитих модела и примера добре праксе стручних школа из различитих подручја рада и различитих региона Србије.

Општи закључци као и закључци са сваке одржане радионице биће представљени на затварању конференције, заједно са препорукама за наредне кораке, као и за могућност да ова конференција прерасте у регионалну конференцију о техничком стручном образовању, чиме би се подстакла размена искустава о примени европских стандарда у области стручног образовања и допринело бржој интеграцији земаља Југоисточне Европе у шири европски простор образовања, успеху и одрживости процеса европских интеграција којима све земље региона теже.

Powered by: Blue City Media