english

О пројекту

Реформа средњег стручног образовања у Србији, фаза V: Стварање предуслова за кооперативини модел образовања у занатско-техничким профилима

Назив: Реформа средњег стручног образовања у Србији (фаза V)
Наручилац: Савезно министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке(BMZ)
Партнер: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Трајање: од априла 2013. до септембра 2015.

Контекст

Последица процеса транзиције и светске финансијске и економске кризе у Србији је велика незапосленост која у посебној мери погађа младе. За даљи друштвено-економски развој Србије нарочито су важни квалификовани кадрови техничке струке образовани у складу са потребама привреде. Упркос високој стопи незапослености у Србији, радна места за квалификовани кадар у занатству и техничким занимањима углавном остају непопуњена, јер послодавци не могу да нађу одговарајуће стручњаке. Предузећа пре свега замерају недостатак неопходних практичних компетенција. Постојећи занатско-технички профили у Србији претрпани су теоријским садржајем. Недовољно су усклађени са актуелним потребама привреде и младих. Због тога су тренутно недовољно атрактивни како за предузећа, тако и за младе људе. Привреда се такође премало укључује у креирање и реализацију средњег стручног образовања. Зато је неопходна реформа занатско-техничког образовања која се заснива на потребама и реализује кроз непосредно партнерство између државе и привреде.

Циљ – шта треба да се оствари?

Циљ пројекта је да обезбеди предуслове за кооперативно образовање у занатско-техничким профилима, образовање које се заснива на потребама тржишта.

Захваљујући развијању свеобухватних стручних компетенција доћи ће до бољих изгледа за запошљавање свршених ученика ових профила, те ће тако бити остварен допринос смањењу незапослености у категорији младих у Србији. Поред тога, кроз техничке кадрове квалификоване у складу са потребама привреде остварује се допринос повећању конкурентности и развијању сектора привреде са потенцијалом раста и запошљавања.

Приступ – шта ће бити урађено?

Пројекат ће партнеру на српској страни обезбедити консултације за развијање кооперативног модела образовања заснованог на потребама привреде у одабраним образовним профилима из занатско-техничких подручја рада, прилагођеног условима у Србији. У то ће бити укључене све релевантне интересне стране.

Приликом креирања и спровођења кооперативног модела образовања, пројекат ће иницирати и модерирати дијалог између релевантних интересних страна под вођством пројектног партнера - Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједнички ће бити дефинисане улоге и задужења, а биће склопљени и споразуми о сарадњи.

Наставни планови и програми биће допуњени и модернизовани за три одабрана образовна профила занатско-техничке струке. Фокус је на развијању стручних компетенција и повећању удела практичних фаза учења, пре свега у предузећима. Како би могли да се примене модернизовани садржаји наставе и учења, наставници, директори, као и ментори у предузећима проћи ће свеобухватна усавршавања. Почетак школовања у одабраним новим кооперативним образовним профилима у школама учесницама предвиђен је за школску 2014/2015. годину. Ове школе ће бити изабране на основу критеријума које ће заједнички дефинисати GIZ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као представници релевантних интересних страна.

Посебна пажња биће посвећена активном укључивању привреде. Начелну спремност коју је изразило више домаћих и страних предузећа да учествују у кооперативном моделу образовања на основу потребе за занатско-техничким стручним кадровима, школованим у складу са потребама привреде, треба искористити за успостављање сарадње са предузећима и развојних партнерстава са привредом. Поред укључивања привреде у креирање кооперативног модела образовања утемељеног на потребама, фокус је пре свега на томе да се ученицима у оквиру кооперативног модела образовања у довољној мери омогуће адекватне практичне фазе учења и да се створе позитивни примери.

Програм професионалне оријентације и маркетиншке мере треба да промовишу кооперативно занатско-техничко образовање и да за њега пробуде интересовање међу ученицима и њиховим родитељима. За предузећа ће такође бити реализоване маркетиншке мере са циљем учешћа у кооперативном моделу образовања.

Заједно са партнером у пројекту изабрани су следећи образовни профили за занимања у којима постоји велики потенцијал за запошљавање :

  • електроинсталатер - веšтине у вези са електричним инсталацијама (изузев оних које се односе на високи напон);
  • заваривач - вештине везане за различите врсте заваривања, укључујући веšтине и знање у вези са обрадом метала;
  • индустијски механичар – веšтине везане за управљање маšинама и постројењима у производњи, њихово одржавање и поправке.

Предвиђено је да се креирање и имплементација кооперативног образовног профила индустријски механичар спроведе у сарадњи између предузећа BOSCH, šколе у Пећинцима и GIZ-а.

Немачка организација за међународну сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), спроводи пројекат унапређења занатско-техничког стручног образовања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, уз укључивање и других партнера, пре свега привреде, у имплементацију.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Реформа средњег стручног образовања у Србији (фаза V)
Курсулина 33
11000 Београд
Србија

Т +381 11 24 33 362
М +381 63 860 88 66
Ф +381 11 34 42 661
Е giz-edu@giz.de
И www.giz.de

Powered by: Blue City Media