english

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; надзор над стручним радом у вишем образовању; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе и на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; утврђивање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; утврђивање и реализацију иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије користи и пословне просторије у улици Захумска 14 у Београду, у улици Његошева 12 у Београду, као и просторије на више локација у Републици Србији, а за потребе школских управа.

За више информација посетите сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Тел: +381 11 3613734
Еmail:kabinet@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs

ГИЗ

Иновативни партнер за глобалне изазове будућности

Немачка организација за међународну сарадњу- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb H нуди широк спектар услуга базираних на регионалној експертизи, стручним компетенцијама и менаџерским способностима доказаним у пракси. Као немачко савезно предузеће, нудимо применљива, одржива и ефикасна решења у процесима политичких, економских и друштвених промена.

Велики део посла радимо по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ). Међутим, ГИЗ ради и за друга немачка министарства, као и за јавне и приватне субјекте како у Немачкој, тако и у иностранству. Ту спадају владе других земаља, Европска комисија, Уједињене нације и Светскабанка. С једнаком посвећеношћу, помажемо и нашим клијентима у приватном сектору да остваре своје циљеве.

Подаци – бројке - чињенице

ГИЗ је активан у више од 130 земаља широм света, а у Немачкој је заступљен у скоро свим савезним покрајинама. Регисторвана седишта се налазе у Бону и Ешборну. Имамо преко 16.000 запослених широм света, од којих око 70% чине запослени на локалном нивоу, као држављани дате земље. Обим пословања ГИЗ-анадан 31.12.2012. износио је преко 2,1 милијарде евра.

(Бројке на дан 31. децембра 2012.)

Powered by: Blue City Media